Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Automatische onkruidherkenning ter optimalisatie van landbouwteelten

In het kader van de Blue Deal moet de landbouwsector haar omgang met water verbeteren. In de landbouw betekent dat enerzijds het neervallende water beter borgen en anderzijds het aanwezige water zo efficiënt mogelijk benutten.

De toename van de aanwezigheid van onkruiden in de hoofdteelt zorgt echter o.a. voor competitie om water. Bovendien zal deze toename niet afvlakken, integendeel, de Europese Green Deal stelt ambitieuze doelstellingen op om o.a. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen af te bouwen. Dit zal enerzijds gepaard gaan met alternatieve onkruidbestrijdingstechnieken maar anderzijds ook met precisielandbouw. Met dat laatste is het mogelijk om bijvoorbeeld enkel maar gewasbeschermingsmiddelen aan te brengen op de plaats van het onkruid i.p.v. de klassieke volleveldse toepassing. Daarnaast is een optimalisatie van de efficiëntie van het gewasbeschermingsmiddel van belang. Daarvoor moet de landbouwer zeer goed weten welke onkruiden er op zijn perceel aanwezig zijn.

Een inventarisatie van onkruiden met drones biedt veel kansen op dit vlak. Daarom zal dit project zijn focus leggen op het ontwikkelen van een model voor inventarisatie van onkruid in verschillende teelten. Door dronebeelden voor te leggen aan herkenningssoftware moet het mogelijk zijn om op grote schaal percelen in kaart te brengen. Hiervoor moet herkenningssoftware getraind worden en moeten de resultaten op een geïntegreerde manier worden weergegeven (via bijv. Watch-it Grow). In dit project richten we ons specifiek op het case-onkruid knolcyperus vanwege zijn problematisch voorkomen. Dit kan op lange termijn een precursor zijn voor tal van andere onkruiden.

Publicaties

Boeren 2.0 Vlaanderen investeert miljoenen in landbouwtechnologie (Het Belang van Limburg, 3 juni 2022)

Looptijd project

1/01/2023 – 31/12/2024

Projectpartners

Meer info:

  • Clercx Shana
    • shana.clercx@pvl-bocholt.be
    • 0496 39 71 79

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.