Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Bedrijfsbegeleiding

Land- en tuinbouwers die vragen hebben over hun bemesting of problemen hebben met bijvoorbeeld een te hoog nitraatresidu kunnen bedrijfsbegeleiding aanvragen bij het CVBB. De begeleiding gebeurt vanuit de praktijkcentra land- en tuinbouw en de medewerkende partners. Allemaal instanties die ervaring hebben met praktijkgerichte teelt- en bemestingstechniek en die vertrouwd zijn met de Vlaamse land- en tuinbouwsector. De landbouwer kan zelf aangeven door welke betrokken instantie hij/zij wil begeleid worden.

Bij de begeleiding wordt er gewerkt met een pakket van 350 euro of hoger, waarbij maximaal 300 euro via het CVBB wordt gesubsidieerd. Minimaal 50 euro + de btw (6%) op het totale bedrag is door de land-of tuinbouwer zelf te betalen. Het pakket bestaat uit minstens één uur bedrijfsbegeleiding, aangevuld met ofwel 1 uur extra begeleiding ofwel een bepaling van de bodemreserve stikstof op 1 perceel na de oogst. Het resterende budget van het pakket kan dan vrijblijvend aangevuld worden met bijkomende uren bedrijfsbegeleiding of relevante staalnames met de focus op stikstofanalyses. De invulling van het pakket gebeurt in onderling overleg tussen de landbouwer en de begeleider. Wettelijk verplichte stalen komen niet in aanmerking voor het CVBB-begeleidingspakket.

Het hoofddoel van deze begeleiding is de telers te adviseren zodat ze een aangepaste en correcte bemesting op perceelsniveau kunnen bekomen. Daarnaast kan u ook bij ons terecht met algemene vragen over bodemvruchtbaarheid (bv vanggewassen of organische stof), bemesting (bv bemestingstechnieken of meststoffenkeuze) en mestwetgeving (bv fosforbemesting of vrijstelling focusbedrijf).

Vraag hier een bezoek aan.