Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Nitroman

Zowel in Nederland als in Vlaanderen worden er in de veeteelt jaarlijks omvangrijke mestoverschotten gerealiseerd. Deze mestoverschotten worden deels geëxporteerd naar buurlanden. Tegelijkertijd moeten landbouwers in Nederland en Vlaanderen jaarlijks grote hoeveelheden dure minerale meststoffen aankopen.

Het Interreg project ‘NITROMAN’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten. Hierdoor zouden mestoverschotten afkomstig van lokale veeteeltbedrijven ter plaatse verwerkt kunnen worden tot meststoffen voor de landbouw. Het project is toegespitst op de verwerking van vloeibare mestfractie van varkens- en rundermest. NITROMAN wil via twee innovatieve technieken uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren. Stikstof en kalium kunnen vervolgens als meststof aangewend worden in de landbouw. De Latijnse term voor stikstof is ‘nitrogenium’. Vandaar dat het project de naam NITROMAN meekreeg.

Bij een aantal veeteeltbedrijven verspreid over de grensregio zullen pilootinstallaties geïnstalleerd worden. NITROMAN zal tevens een rekentool ontwikkelen. Hiermee kunnen bedrijven narekenen of circulaire mestverwerking haalbaar is, en zo ja, welke van de twee technieken voor hen het meeste voordeel biedt. De verzamelde kennis zal breed verspreid worden naar de agrarische sector. Bovendien zullen geïnteresseerde bedrijven demonstraties kunnen bijwonen zodat zij van nabij kennis kunnen maken met de voordelen van circulaire mestverwerking.

Het project loopt tot eind 2022, en bestaat uit een aantal werkplannen:

  1. Informatievoorziening voor melkveehouders, akkerbouwers en tuinders, via velddemonstraties, publicaties, studiedagen, e.d.
  2. Analyse van de landbouwkundige eigenschappen, economische waarde en kosten, en de milieu-impact van de meststoffen. Hiervoor wordt o.a. een rekentool ontwikkeld.
  3. Ondersteunen van producenten in de (regionale) afzet van de mineralenconcentraten, ammoniumzouten e.d.
  4. Informeren en aanbevelingen aan beleidsmakers betreffende kansen en knelpunten.
  5. Ondersteunen van mestverwerkers en leveranciers van technieken, in het bijzonder membraantechnieken en stripping-scrubbing, in het verbeteren van de eindproducten, het oplossen van praktische knelpunten in de verwerking, en het verlagen van kosten.

Op deze pagina zal alle informatie rond het project gebundeld worden.

Of bezoek onze Facebookpagina

Artikels

Video’s

INTERREG NL-VL

Nitroman is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Looptijd project

01/12/2019 – 30/11/2022

Projectpartners

Daarnaast ontvangt dit project steun van o.a.:

Meer info:

  • Luys Lore
    • lore.luys@pvl-bocholt.be
    • 0468 30 50 09