Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Nominatieve werkingssubsidie aan het Proef- en Vormingscentrum voor Landbouw vzw

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) is al jaren een vaste waarde in Limburgse landbouwsector. Het is een gekend proefcentrum voor onderzoek en voorlichting met betrekking tot de varkens- en melkveehouderij. De ondersteuning van onderzoek en voorlichting in de dierlijke sector is een must voor de sector om de continue rentabiliteit van de veehouderijen te kunnen garanderen.

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw ontvangt een subsidie van de provincie Limburg om haar continue werking inzake demonstratief onderzoek en voorlichting voor en aan de landbouwsector te verzekeren. PVL beschikt daarvoor over gekwalificeerd personeel om onderzoeken uit te voeren en kennisoverdracht te realiseren.

De vermelde werkingssubsidie wordt verleend onder de voorwaarden, vermeld in artikel 21 en 38 van  verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L327 van 21 december 2022.

De steunmaatregel voldoet aan alle in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de in het eerste lid vermelde verordening vastgestelde voorwaarden, inzonderheid aan volgende voorwaarden:

1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de in het eerste lid vermelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s);

2° overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;

3° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de in het eerste lid vermelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun;

4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, derde lid, a), van de in het eerste lid vermelde verordening en heeft een stimulerend effect overeenkomstig artikel 6 van de in het eerste lid vermelde verordening

Meer informatie over het onderzoek en de voorlichtingsactiviteiten die PVL in de dierlijke sector uitvoert is te verkrijgen via PVL vzw, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt of via www.pvl-bocholt.be/
Informatie over de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg is terug te vinden via onderstaande link: Afschrift besluit werkingssubsidie PVL Bocholt vzw