Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Presentaties studieavond voedergewassen en veehouderij 11 februari 2016

Het Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw organiseert reeds vele jaren een studieavond rond actualiteiten in de akkerbouw- en voedergewassen. Dit gebeurt steeds in samenwerking met de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Limburg, het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid, de Boerenbond, de landbouwcomice Bree en het Landbouwcentrum voor voedergewassen vzw.

 
Aangezien het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid nieuwe regels oplegt omtrent het aantal teelten wordt er vandaag de dag veel aandacht gespendeerd aan de mogelijkheden om vlinderbloemigen op te nemen in het teeltschema. In LCV-actueel zal daarom teruggekomen worden op de mogelijkheden die in eerste instantie praktisch ingezet kunnen worden. Daarnaast worden verschillende groenbedekkers na maïs besproken.

Presentatie Lcv – actueel

 
Een tweede belangrijke evolutie is het nieuwe mestactieplan. We besteden aandacht aan de fosforproblematiek en de combinatie van gras-klaver en derogatie. Verder zal er nog even worden ingegaan op verschillende aspecten van gewasbescherming en de bijhorende fytolicentie.
Naast het LCV-programma is ook een gastspreker uitgenodigd. In deze toelichting zal de teelt van verschillende vlinderbloemigen toegelicht. Meer specifiek worden de teelten van klaver, luzerne en erwten kritisch besproken aan de hand van bestaand onderzoeksmateriaal.

Presentatie Alex Devliegher

Ter afsluiting zal er ook een toelichting gegeven worden bij de projecten die momenteel binnen PVL worden uitgevoerd.

PVL – Actueel 2016