Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Publicaties

Knolcyperus voorkomen en bestrijden

In de nazomer van 2017 startte een Leaderproject rond knolcyperus in de regio Kempen-Maasland. Het kwam tot stand door een samenwerking van verschillende partners (PVL Bocholt, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Leader en de provincie Limburg) en wordt gerealiseerd met steun van ELFPO. Er wordt gedurende twee jaar intensief onderzoek gedaan naar de besmettingsgraad, bestrijding en het voorkomen van verspreiding van dit woekeronkruid. Bekijk publicatie »

Peilgestuurde drainage

Een peilgestuurde drainage is een uitbreiding van de gekende drainagesystemen die de landbouwer in staat stelt om de drainage te sturen zodat er enkel waterafvloei is op het moment van bodembewerking. Door de drainage te sluiten kan de landbouwer de waterbeschikbaarheid van de bodem tijdens het groeiseizoen maximaliseren door het water in de bodem te houden. Wanneer bodembewerking zich opdringt kan de drainage dan weer geopend worden om het perceel beter berijdbaar te maken.
In dit project is vooral nagegaan of het systeem van peilgestuurde drainage ook leidt tot directe opbrengstverhoging en een verlaging van de uitspoeling van nutriënten in het oppervlaktewater. Bekijk publicatie »

Is peilgestuurde drainage goed voor gewas en milieu?

De klimaatveranderring beïnvloedt ons leven, en in het geval van de landbouw ook ons werk. We horen het bijna wekelijks. Zonder in te gaan op de discussie tussen believers en non-believers kunnen we met zekerheid zeggen dat het weer moeilijk te voorspellen is. Als we de weersomstandigheden door de jaren heen bestuderen, kunnen we maar één zaak concluderen. Een 'normaal jaar' bestaat niet. Er is altijd wel iets: late vorst, extreme neerslag en ga zo maar door. Bekijk publicatie »

Brandstofbesparing

De doelstelling van het project was om de gekende brandstofbesparende technieken te demonstreren. Daarvoor zijn enkele werkzaamheden uitgevoerd met verschillende ingrepen op tractor en machine om het effect van elke ingreep duidelijk te maken. Bekijk publicatie »

Reductie van voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren (Brochure)

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van voedervermorsing.
In deze brochure vindt u een beschrijving van de algemene kennis uit de literatuur, de resultaten van de demoproeven die werden uitgevoerd en een uitgebreid pakket aan beeldmateriaal dat werd verzameld op de deelnemende praktijkbedrijven. Bekijk publicatie »

Reductie van voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren (Nieuwsbrieven)

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door een efficiëntere manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van voedervermorsing.
In deze nieuwsbrieven kan u een samenvatting van de realisaties van het project terugvinden. Bekijk publicatie »

Reductie van voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren (Beeldreportage)

In deze reportage vindt u verschillende beelden die genomen zijn op de praktijkbedrijven. We proberen u hiermee een overzicht te geven van een aantal goede voorbeelden van afstelling van voederbakken en een aantal slechte voorbeelden. Bekijk publicatie »

Omgang met voeder en water in de praktijk

In april 2015 ging het demonstratieproject 'Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren' van start. De opzet van dit project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier met voeder om te gaan. Hierbij spitst men zich specifiek toe op het aspect voedervermorsing. Bekijk publicatie »

Afstelling van voederbakken, een factor van belang?

Kunnen we de voederkosten drukken door efficiënter met voeder om te gaan en door onder meer vermorsing te voorkomen? Binnnen het demonstratiepoject van PVL Bocholt onderzocht men in deze context de invloed van het afstellen van de voederbakken van biggen en vleesvarkens. Bekijk publicatie »

Heeft pelletkwaliteit invloed op de technische prestaties van vleesvarkens?

In april 2015 ging een demoproject van start om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier met voeder om te gaan. In dit artikel kijken we naar de invloed van de pelletkwaliteit. Bekijk publicatie »

Voederschuivers

In het project voederschuivers vergelijken we een automatische voederaanschuiver met een manuele techniek. In deze brochure kan u de voor- en nadelen terugvinden. Alsook de resultaten van het praktijkonderzoek. Bekijk publicatie »

Vermijd vooral dat je knolcyperus krijgt

Landbouwpercelen kunnen besmet worden met nematoden, rhizoctonia of andere bodemziekten, en met ook knolcyperus als gevolg van grondtransport via machines die van het ene perceel naar het andere rijden. Bekijk publicatie »

Afmesten van intacte beren

Er zijn reeds eerder onderzoeken geweest naar het afmesten van intacte beren. In dit onderzoek is er echter specifiek nagegaan in welke mate de aanwezigheid van zeugen en de bijhorende hormonale activiteit de technische prestaties en het gedrag van beren kan beïnvloeden. Bekijk publicatie »

Intacte beren en immunocastraten

In deze brochure focussen we op de optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten. Deze alternatieven worden gezien als lange termijn alternatieven in vergelijking met toepassing van verdoving en pijnbestrijding die eerder gezien als korte-termijn alternatieven worden beschouwd. Bekijk publicatie »

Intacte beren (1)

Intacte beren zijn vaak minder rustig. Ze vertronen meer agressief gedragdan bargen of immunocastraten. In hokken waarin veel wordt gevochten, is er dan ook een sterkere concurrentie aan de voederbak. Helpen bijkomende voederplaatsen om dit te voorkomen? Bekijk publicatie »

Intacte beren (2)

Met de steun van de provincie Limburg voerde PVL Bocholt de voorbije 2 jaar een demoproject uit omtrent intacte beren. Dit project werd uitgevoerd met het oog op de castratieproblematiek die steeds actueler wordt. In dit laatste artikel vergelijken we de ervaring van 5 varkenshouders. Bekijk publicatie »

Intacte beren (3)

Met het oog op steeds actueler wordende castratieproblematiek voerde PVL Bocholt de voorbije 2 jaar een demonstratieproject uit rond intacte beren. Hiervoor kreeg men steun van de provincie Limburg. Bekijk publicatie »

Intacte beren (4)

Hebben de verschillende huisvestingsvormen een invloed op agressiviteit, onrust en hokbevuiling van beren? PVL Bocholt voerde de voorbije 2 jaar, met steun van provincie Limburg, een demonstratieproject uit omtrent intacte beren. Dit demoproject werd uitgevoerd met het oog op de castratieproblematiek die steeds actueler wordt. Bekijk publicatie »

Verantwoord gebruik van antibiotica in de melkveehouderij

Deze brochure kwam tot stand door MCC-Vlaanderen binnen het demoproject “Verantwoord gebruik van antibiotica in de Vlaamse melkveehouderij door communicatie, opleiding en begeleiding” dat in juni 2015 werd afgerond. Het doel van het project was melkveehouders vertrouwd te maken met het belang en de toepassing van verantwoord antibioticagebruik. Bekijk publicatie »

Meerfasenvoeding bij vleesvarkens

In deze brochure vindt u beschrijvingen van energie- en eiwitbehoeften van vleesvarkens, van meerfasenvoeding en van de proef die in het kader van het project werd uitgevoerd. Bekijk publicatie »

Goede resultaten demo meerfasenvoeding

In het kader van het demoproject 'Precisievoeding van vleesvarkens: meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen' werd een demoproef uitgevoerd van december 2012 tot augustus 2013 in het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw te Bocholt. In dit onderzoek werd de toepassing van meerfasenvoeding op basis van alternatieve eiwitbronnen onderzocht. Bekijk publicatie »

Meerfasenvoeding in de praktijk

In het kader van het ADLO- project 'Precisievoeding van vleesvarkens: Meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen' werden varkenshouders gezocht die voor 1 ronde meerfasenvoeding wouden implementeren op hun bedrijf. In samenspraak met de voederfirma werd voor elke varkenshouder gezocht naar de best haalbare uitvoering van meerfasenvoeding op hun bedrijf. De enige vereiste voor dit project was dat er 1 fase meer zou zijn dan het oorspronkelijke systeem van de varkenshouder. Het doel van deze proef was om de invloed van de omschakeling na te gaan op zoötechnische resultaten, de slachtkwaliteit, de rendabiliteit en de N- excretie. Bekijk publicatie »

Meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen

Met het demoproject 'precisievoeding van vleesvarkens: Meerfasevoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen' wil men in het kader van duurzame landbouw proberen om minder afhankelijk te worden van de eiwitimport door een betere afstemming van het voeder op de behoefte van het dier. Bekijk publicatie »

Is soja vervangbaar in de varkensvoeding

In het demoproject 'precisievoeding van vleesvarkens: Meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen' werd nagegaan wat mogelijke alternatieve voor sojaschroot in de varkensvoeding zouden kunnen zijn om de afhankelijkheid van soja import te reduceren. Men kan voor vleesvarkens gebruik maken van verschillende alternatieven zoals vlinderbloemigen, bijproducten van de oliewinning, de bio- ethanolproductie en de voedingsindustrie. Bekijk publicatie »

Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens

In deze brochure vindt u een beschrijving van de sojaproblematiek en situatie in Europa en een overzicht van de belangrijkste eiwitbronnen die in de varkensvoeding gebruikt kunnen worden om sojaschroot te vervangen. Bekijk publicatie »

Overtallige biggen

Het aantal biggen dat een zeug meer heeft dan dat ze spenen heeft om haar biggen te voeden noemen we het aantal overtallige biggen. Overtallige biggen hebben slechts beperkte toegang tot melk waardoor ze slecht zullen groeien en de kans op sterfte toeneemt.
In dit onderzoek werd toegespitst op methoden van bijvoedering. 4 Verschillende bijvoeders werden uitgetest. Uit de resultaten bleken er verschillen in bacteriesamenstelling in de meststalen van de biggen. Er bleken daarnaast ook verschillen in groeisnelheid van de dieren tot aan het spenen. Het grootste voordeel van bijvoeder is de snellere opstart in de afmestfase aangezien de varkens het reeds gewoon zijn om korrels en meel op te nemen. Bekijk publicatie »

Eiwitmengteelten

In dit onderzoek zijn wintererwten en winterveldbonen ingezaaid in combinatie met triticale. Het voordeel van deze combinatie is dat er weinig gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn omdat de triticale het onkruid onderdrukt. Van elk gewas werden verschillende variëteiten getest om de combinatiegeschiktheid na te gaan. Bekijk publicatie »