Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Woord van de voorzitter

De Limburge land- en tuinbouw is een belangrijk economisch speerpunt. Op ongeveer 90 000 ha landbouwgrond zorgen bijna 3 000 land- en tuinbouwers actief voor een directe en indirecte tewerkstelling van 8 000 mensen. De voedselproductie vormt een wezenlijk onderdeel van het agrarisch businesscomplex en zorgt in de toelevering en in de vermarkting en verwerking voor bijkomende economische activiteiten. De gecreëerde tewerkstelling in de ganse keten bedraagt ruim 20 500 VTE.

 
Op het vlak van de voedselproductie is in het noorden en noordoosten van de provincie een sterke veeteelt, voornamelijk melkvee, varkens- en pluimveehouderij aanwezig. Met een jaarlijkse productiewaarde van ongeveer 320 miljoen euro heeft de intensieve veehouderij een belangrijk aandeel in de totale economische waarde van de Limburgse land- en tuinbouw.

 
Om de economische waarde van de veehouderij te bestendigen en zelfs te versterken is het essentieel dat wordt geanticipeerd op wijzigende marktomstandigheden met o.m. de afschaffing van de melkquota, verstrengde sanitaire eisen, nieuwe maatschappelijke verwachtingen inzake dierenwelzijn,…Bovendien worden de veehouders geconfronteerd met bijkomende uitdagingen zoals voederconversie en de eigen teelt van voedergewassen. Duurzaam en innovatief ondernemerschap zijn het beste antwoord om de toekomst van de Limburgse veeteelt, varkens- en pluimveehouderij te waarborgen.

 
Om de land- en tuinbouwers hierin te ondersteunen , speelt het praktijkgericht onderzoek een zeer belangrijke rol. Met PVL te Bocholt beschikt Limburg over een sterk praktijkgericht onderzoekscentrum voor de veeteelt en varkenshouderij.

 
Door onderzoeksprojecten en een sterke demonstratieve werking worden de Limburgse veehouders geadviseerd en begeleid in hun streven naar een meer duurzame en innovatieve land- en tuinbouw. De provincie Limburg is reeds jaren structurele partner van PVL en zal in de toekomst de verdere uitbouw van dit provinciaal praktijkcentrum ondersteunen. Op die manier levert het provinciaal landbouwbeleid een belangrijke bijdrage aan het behoud en versterking van een economische rendabele land- en tuinbouw en aan het innovatief en duurzaam agrarisch ondernemerschap in Limburg.

 

Inge Moors
Gedeputeerde

Inge Moors Officieel